Japanese Sword Ginza Choshuya

 


Christian era - Japanese era

This Java Script program works out Christian Era to Japanese Calendar.
Put a Christian year (later than AC645) and click the convert button.

Christian Era year

Japanese era year
Japanese period year
10 Chinese zociac
12 Chinese zodiac 
Koto
 
Shinto
 
Shinshinto
 
Gendaito

Kamakura Period (1182-1333)
 Juei 1182-1184  Kencho 1249-1255
 Genryaku 1184  Ko'gen 1256
 Bunji 1185-1189  Sho'ka 1257-1258
 Kenkyu 1190-1198  Shogen 1259
 Sho'ji 1199-1200  Bun'ou 1260
 Kennin 1201-1203  Ko'cho 1261-1263
 Genkyu 1204-1205  Bun'ei 1264-1274
 Ken'ei 1206  Kenji 1275-1277
 Sho'gen 1207-1210  Ko'an 1278-1287
 Kenryaku 1211-1212  Sho'o 1288-1292
 Kenpo 1213-1218  Einin 1293-1298
 Sho'kyu 1219-1221  Sho'an 1299-1301
 Jo'o 1222-1223  Kengen 1302
 Gen'nin 1224  Kagen 1303
 Genroku 1225-1226  Tokuji 1306
 Antei 1227-1228  Engyo 1308-1310
 Kanki 1229-1231  O'cho 1311
 Jo'ei 1232  Showa 1312-1316
 Tenpuku 1233  Bunpo 1317-1318
 Bunryaku 1234  Gen'o 1319-1320
 Katei 1235-1237  Genko 1321-1323
 Ryakunin 1238  Shochu 1324-1325
 En'o 1239  Karyaku 1326-1328
 Ninji 1240-1242  Gentoku 1329-1330
 Kangen 1243-1246  Genko 1331-1333
 Ho'ji 1247-1248    
        

 

Nambokucho Period (1329-1392)
Nancho
 
Hokucho
 Kenmu 1334-1335  Gentoku 1329-1331
 Engen 1336-1339  Shogyou 1332-1333
 Kokoku 1340-1345  Kenmu 1334-1337
 Shohei 1346-1369  Ryakuo 1338-1341
 Kentoku 1370-1371  Koei 1342-1344
 Bunchu 1372-1374  Jowa 1345-1349
 Tenju 1375-1380  Kan'o 1350-1351
 Kowa 1381-1383  Bunwa 1352-1355
 Genchu 1384-1392  Enbun 1356-1360
     Ko'an 1361
     Joji 1362-1367
     O'an 1368-1374
     Eiwa 1375-1378
     Koryaku 1379-1380
     Eitoku 1381-1383
     Shitoku 1384-1386
     Kakei 1387-1388
     Ko'o 1389
        

 

Muromachi Period (1390-1595)
 Meitoku 1390-1393  Bunmei 1469-1486
nation unified
 Chokyo 1487-1488
 O'ei 1394-1427  Entoku 1489-1491
 Shocho 1428  Meio 1492-1500
 Eikyo 1429-1440  Bunki 1501-1503
 Kakitsu 1441-1443  Eisho 1504-1520
 Bun'an 1444-1448  Taiei 1521-1527
 Hotoku 1449-1451  Kyoroku 1528-1531
 Kyotoku 1452-1454  Tenbun 1532-1554
 Kosho 1455-1456  Koji 1555-1557
 Choroku 1457-1459  Eiroku 1558-1569
 Kansho 1460-1465  Genki 1570-1572
 Bunsho 1466  Tensho 1573-1591
 Onin 1467-1468  Bunroku 1592-1595
        

 

Edo Period (1596-1867)

 Keicho 1596-1614  Enkyo 1744-1747
 Gen'na 1615-1623  Kan'en 1748-1750
 Kan'ei 1624-1643  Horeki 1751-1763
 Shoho 1644-1647  Meiwa 1764-1771
 Keian 1648-1651  An'ei 1772-1780
 Sho'o 1652-1654  Tenmei 1781-1788
 Meireki 1655-1657  Kansei 1789-1800
 Manji 1658-1660  Kyowa 1801-1803
 Kanbun 1661-1672  Bunka 1804-1817
 Enpo 1673-1680  Bunsei 1818-1829
 Ten'na 1681-1683  Tenpo 1830-1843
 Jokyo 1684-1687  Koka 1844-1847
 Genroku 1688-1703  Kaei 1848-1853
 Hoei 1704-1710  Ansei 1854-1859
 Shotoku 1711-1715  Man'en 1860
 Kyoho 1716-1735  Bunkyu 1861-1863
 Genbun 1736-1740  Genji 1864
 Kanpo 1741-1743  Keio 1865-1867
        

 

Modern age (1868-)
 Meiji 1868-1912
 Taisho 1912-1926
 Showa 1926-1989
 Heisei 1989-
    

 

Ginza Choshuya All rights reserved